Aleksa Milanović

Aleksa Milanović (1981) teoretičar je medija i umetnosti koji se pretežno bavi studijama roda u domenu transrodnih i kvir studija, teoretizujući i analizirajući diskurs drugačijih, nestandardizovanih rodnosti putem anal­ize reprezentacija transrodnih i drugih rodnih tela u okvirima vizuelne umetnosti i popularne kulture.

Diplomirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, master studije završio je na grupi za Teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorirao je na Transdisciplinarnim studijama savremene umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije. Sekretar je časopisa AM: Journal of Art and Media Studies.

Autor je jedne knjige i brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. godine njegovu studiju Reprezentacije transrodnih identiteta.

Pretraga