Dragana Đurić Jočić

Dragana Đurić Jočić (1961) je psihološkinja i predavačica koja u svom naučnom radu objedinjuje iskustva istraživača i praktičara, što je retkost među kliničkim psiholozima. Obavlja poslove selekcije kadrova i selekcije studenata za prijem na fakultete. Od 1985. godine na Klinici za psihijatriju KC Srbije, radi na dijagnostici i psihoterapiji sa različitim kategorijama psihijatrijskih poremećaja. Održala je brojne edukativne seminare iz oblasti procene ličnosti i učestvovala u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS-IV, NEO PI-R, PAI, Rorschach metod).

Diplomirala je 1983. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer Klinička psihologija. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je 1993. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad iz oblasti procene ličnosti odbranila je 1997. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu „Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika“ odbranila je 2001. na istom fakultetu, gde je 2005. godine stekla zvanje naučnog saradnika. Docent je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Objavila je brojne radove iz oblasti procene ličnosti i novih psihodijagnostičkih instrumenata kao i publikacije: Roršah metod (2002), Petofaktorski model ličnosti (2004), NEO PI-R: primena i interpretacija (Centar za primenjenu psihologiju, 2009). Za Fakultet za medije i komunikacije Dragana Đurić Jočić je priredila PAI inventar: primena u različitim kontekstima procene ličnosti (2015), instrument koji je na popisu najčešće primenjivanih instrumenata za procenu ličnosti u kliničkom, ambulantnom, forenzičkom i školskom okruženju.

Pretraga