Etjen Balibar

Etjen Balibar (1942) je vodeći francuski neomarksista i filozof. Poslednjih godina fokus njegovog rada je Evropa, evropski identitet, granice, odnosi između nacija i nadnacionalne tvorevine, odnos između ljudskih i građanskih prava, teror i radikalni oblici nasilja i dr.

Bio je učenik i sledbenik Luja Altisera, kod koga je slušao kurs o Marksovom Kapitalu, kao i jedan od koautora zbornika Kako čitati Kapital ([1965] 1975). U kasnijim radovima, u studiji Masses, Classes, Ideas (1994), Balibar govori o neslaganju Marksovog istorijskog materijalizma sa kritičkom teorijom koju počinje da razvija u Kapitalu, posebno kada je reč o kategoriji „rada“, koja u kapitalizmu dobija oblik svojine. Godine 1961. priključio se Komunističkoj partiji Francuske, ali je iz nje proteran 1981. zbog kritikovanja partijske politike prema imigrantima u jednom od tekstova.

Godine 1987. doktorirao je filozofiju na Katholieke Universiteit Nijmegen u Holandiji. Habilitaciju na Univerzitetu u Parizu I dobio je 1993. godine. Profesor emeritus je na prestižnom Univerzitetu Pariz X i redovni profesor na Univerzitetu Irvajn u Kaliforniji.

Najznačajniji prevodi Balibarovih knjiga na srpskohrvatski su: Kako čitati kapital (Zagreb [1965] 1975), Mi, građani Evrope: granice, država, narod (Beogradski krug [2001] 2003), kao i knjiga Nasilje i civilnost koju je 2012. godine priredio Fakultet za medije i komunikacije.

Zanimljiva činjenica je da vlast nije samo u potrazi za otporom kako bi ga uklonila, već ga u mnogim slučajevima nastoji instrumentalizovati, i angažovati ga kako bi ojačala.

Pretraga