Marija Maglov

Marija Maglov (1989) je muzikološkinja koja se u svom radu bavi interdisciplinarnim muzikološkim istraživanjima muzike i medija, muzičkih praksi 20. i 21. veka, muzičke industrije i medijskih institucija.

Završila je osnovne studije muzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a master studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde na Katedri za muzikologiju radi doktorsko istraživanje na temu medijskog obrta u muzici. Usavršavala se na Hochschule für Musik, Theater und Medien u Hanoveru, kao dobitnica DAAD stipendije. Bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Fonda za mlade talente „Dositeja“. Zaposlena je kao istraživač-pripravnik na Muzikološkom institutu SANU.

Izlagala je radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu i objavila tekstove u naučnim časopisima i tematskim monografijama. Fakultet za medije i komunikacije je 2016. godine objavio njenu knjigu The best of: umetnička muzika u PGP-u, u kojoj je analizirala izdavaštvo ove jugoslovenske diskografske kuće problematizujući, sa jedne strane, formiranje kanona zapadno-evropske umetničke muzike i složene mehanizme odabira određenih muzičkih dela kao ‘najboljih od’ ukupne muzičke produkcije, a sa druge, karakterističnu težnju, vođenu idejama o demokratizaciji  kulture, da se umetnička muzika popularizuje i time istovremeno učini atraktivnijom za potencijalne kupce ploča.

Pretraga