Miško Šuvaković

Miško Šuvaković (1954) je jedan od najcenjenijih teoretičara umetnosti i medija u regionu koji je prepoznat po svom transdisciplinarnom pristupu humanistici i brojnim istraživanjima u polju politike umetnosti i primenjene estetike.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1982. Odbranio je doktorsku disertaciju sa naslovom ”Teorija u umetnosti i analitička filozofija” na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993. godine. Predavao je i korukovodio postdiplomskim studijama teorije umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama  Univerziteta umetnosti u Beogradu (2002–2014). Rukovodilac je studijskih programa za doktorske i master studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije od 2015. godine. Predavao je kao gostujući profesor na predmetima iz estetike, teorije i istorije umetnosti, teorije vizuelnih i izvođačkih umetnost na mnogim univerzitetima u regionu i šire (Ljubljana, Helsinki, Kopar, Sarajevo, Amsterdam, San Dijego i dr.) Predsednik je Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije i drugi vice predsednik Međunarodnog društva za estetiku.

Napisao je i uredio 50 knjiga koje su objavljene na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Neke od poslednjih publikacija se: Pojmovnik suvremene umjetnosti (Zagreb, 2005), Konceptualna umetnost (Novi Sad, 2007), Epistemology of Art (Vienna, 2008), Istorija umetnosti u Srbiji – XX vek 1-3 (Orion art, 2010), Diskurzivna analiza (2010), Pojmovnik teorije umetnosti (2011), Estetika muzike (2016). Godine 2017. za Fakultet za medije i komunikacije priređuje zbornik sa Jovanom Čekićem Nova povezivanja: od scene do mreže.

Ako priroda nije umetak sveta, tada ona može biti jedino sam svet.

Pretraga