Rastko Močnik

Rastko Močnik (1944) jedan je od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije čije široko polje istraživanja i delovanja obuhvata političku filozofiju, sociologiju, semiologiju, analizu diskursa, teoriju ideologije, teoriju književnosti i teorijsku psihoanalizu. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X, Nanterre), i potom 1983. na Univerzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim studijama na Berkli Univerzitetu (SAD). Sa zvanjem doctor honoris causa predaje savremene društvene teorije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i na Plovdivskom univerzitetu Paisij Hilendarski u Bugarskoj.

Autor je brojnih publikacija gde treba izdvojiti: Od re­či do re­či: ras­pra­va iz fi­lo­zo­fi­je je­zi­ka (Ljubljana, 1985), Ko­li­ko fa­ši­zma?: ras­pra­ve o post­ko­mu­ni­zmu (Arkzin, 1995), Al­ter­ka­ci­je: Alternativni govori i ekstravagantni članci (Biblioteka XX vek, 1998), 3 Teorije: Institucija, Nacija, Država (Centar za savremenu umetnost Beograd, 2003), Svetska ekonomija i revolucionarna politika (Založba Cf. Ljubljana, 2006), Spisi iz humanistike (2009), Spisi o suvremenom kapitalizmu (Arkzin, 2016). Fakultet za medije i komunikacije priprema Rastkovu knjigu Teorija s ideologijom u 2019. godini.

Vidim samo dve mogućnosti, i ne zna se koja je gora – ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Postkapitalizam još čeka na definiciju.

Pretraga