Rastko Močnik

Rastko Močnik (1944) jedan je od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije čije široko polje istraživanja i delovanja obuhvata političku filozofiju, sociologiju, semiologiju, analizu diskursa, teoriju ideologije, teoriju književnosti i teorijsku psihoanalizu. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X, Nanterre), i potom 1983. na Univerzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim studijama na Berkli Univerzitetu (SAD). Sa zvanjem doctor honoris causa predaje savremene društvene teorije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i na Plovdivskom univerzitetu Paisij Hilendarski u Bugarskoj.

Autor je brojnih publikacija gde treba izdvojiti: Od re­či do re­či: ras­pra­va iz fi­lo­zo­fi­je je­zi­ka (Ljubljana, 1985), Ko­li­ko fa­ši­zma?: ras­pra­ve o post­ko­mu­ni­zmu (Arkzin, 1995), Al­ter­ka­ci­je: Alternativni govori i ekstravagantni članci (Biblioteka XX vek, 1998), 3 Teorije: Institucija, Nacija, Država (Centar za savremenu umetnost Beograd, 2003), Svetska ekonomija i revolucionarna politika (Založba Cf. Ljubljana, 2006), Spisi iz humanistike (2009), Spisi o suvremenom kapitalizmu (Arkzin, 2016). Fakultet za medije i komunikacije priprema Rastkovu knjigu Teorija s ideologijom u 2019. godini.

Vidim samo dve mogućnosti, i ne zna se koja je gora – ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Postkapitalizam još čeka na definiciju.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.