Sanela Nikolić

Sanela Nikolić (1983) je muzikološkinja i teoretičarka umetnosti i medija. Bavi se područjem primenjene estetike, posebno intertekstualnim relacijama između avangardnih umetničkih i teorijskih praksi.

Diplomirala je na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i doktorirala na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Docentkinja je uže naučne oblasti primenjene estetike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, glavna urednica naučnog časopisa AM Journal of Art and Media Studies i nastavnica na doktorskim studijama Savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije. Član je Muzikološkog društva Srbije, Srpskog društva za vizuelne umetnosti i arhitekturu i Internacionalnog društva za estetiku.

Objavila je studiju Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quel (FMU, 2015). Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2016. godine njenu studiju Bauhaus: primenjena estetika muzike teatra i plesa, kao i zbornik Savremena marksistička teorija umetnosti, gde je učestvovala kao autorka i kourednica.

Istraživanja primenjene estetike usmerena su ka tome kako se uspostavljaju odnosi između umetničkog i teorijskog u zavisnosti od ustrojstva različitih disciplinarnih paradigmi iz kojih potiče određeno znanje o umetnosti.

Pretraga