Tatjana Rosić Ilić

Tatjana Rosić Ilić (1962) je teoretičarka književnosti i medija. Njeno trenutno istraživanje usmereno je na kulturu straha i kulturu otpora u svetu globalnih medija kao i na kritičke studije roda, maskuliniteta i ženskog autorstva u kontekstu tranzicione postjugoslovenske i balkanske kulture sećanja.

Doktorirala, magistrirala i diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu gde predaje predmete iz oblasti studija kulture, roda, književnosti i medija. Gostujuća profesorka na doktorskom programu Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Članica je uredničkog odbora regionalnog časopisa Sarajevske sveske i Belgrade Journal of Media and Communications (FMK).

Objavila je do sada studije: Dekonstrukcija herojskog ideala u strukturi Gorskog vijenca (Kultura, 1985), Proizvoljnost dnevnika: romantičarski dnevnik u srpskoj književnosti (1994)  Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi (Institut za književnost i umetnost, 2008) (Anti)utopije tela: reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi (2014) i kouredila nekoliko zbornika, a Fakultet za medije i komunikacije objavio 2015. godine Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, zbornik koji je kouredila sa Jasnom Koteskom i Jankom Ljumovićem.

Pretraga