Vladan Jovanović

Vladan Jovanović, predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini i specijalizirao porodičnu medijaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavač je na poslediplomskim specijalističkim programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je velikog broja publikacija (priručnika, vodiča) i stručnih radova u ovim oblastima. Dugogodišnji je nezavisni regionalni konsultant u razvoju sistemskih projekata i javnih politika u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, kao i prava deteta.

Fakultet za medije i komunikacije je u oktobru 2021. godine objavio njegovu knjigu Bezobalna tranzicija: perspektiva socijalne zaštite u Srbiji.

Predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije.

Pretraga