Vladimir Ilić

Vladimir Ilić (1974) je socijalni radnik, ekonomista i predavač. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta „Braća Karić“ diplomirao je 2002. godine, a zvanje magistra ekonomije stekao 2007. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju „Pretpostavke i domašaji demokratije u zapadno-evropskim multietničkim društvima“ odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Direktor je Fondacije solidarnosti Srbije, a od 2004 do 2007. godine obavljao je funkcije pomoćnika ministra i državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike vlade Republike Srbije. Tokom njegovog mandata usvojene su Strategija razvoja socijalne zaštite i Nacionalna strategija o starenju 2006-2015. i izrađena Nacionalna strategija za rehabilitaciju rađanja. Član je redakcije časopisa Socijalna misao. Osnivač je i direktor Visoke škole socijalnog rada.

U toku dosadašnjeg profesionalnog rada objavio je više radova, među kojima se ističu: monografija Strategija za smanjenje siromaštva u procesu tranzicije na primeru Srbije, Studija implementacije projekata – Selu na znanje, Rezime strategije razvoja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, Alternativni oblici zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Razvijenost servisa podrške osobama sa invaliditetom u lokalnim zajednicama u Srbiji.

Kouredio je zbornik Socijalni rad: Izazovi i dileme 2016. godine za Fakultet za medije i komunikacije.

Pretraga