Žarko Cvejić

Žarko Cvejić (1981) je muzikolog koji se u svom naučno-istraživačkom radu bavi kritičkom recepcijom evropske instrumentalne umetničke muzike prve polovine i sredine 19. veka kroz prizmu tadašnje estetike i filozofije muzike.

Doktorirao je muzikologiju na Univerzitetu Kornel u SAD, a diplomirao na Univerzitetu u Oksfordu, Velika Britanija, 2004. Vanredni je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Izlagao je na muzikološkim i etnomuzikološkim naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD. Prevodi stručnu literaturu sa srpskog i hrvatskog na engleski i obratno, u oblasti muzikologije, teorije umetnosti, izvedbe i srodnim oblastima. Objavio je brojne radove iz oblasti muzikologije, estetike i kritičke teorije u muzikološkim časopisima i zbornicima u SAD, Srbiji i Belgiji.

Autor je naučne monografije The Virtuoso as Subject (Cambridge Scholars Publishing, 2016), i jedan je od priređivača zbornika European Theories in Former Yugoslavia: Trans-theory Relations Between Global and Local Discourses (Cambridge Scholars Publishing, 2015). Fakultet za medije i komunikacije je 2016. objavio njegovu monografiju Ukroćeni virtouz: Filozofija subjekta i recepcija virtuoziteta u evropskoj instrumentalnoj muzici 1815-1850.

Pretraga