Eko+kulturni=odrast turizam

Knjiga EKO+KULTURNI=ODRAST TURIZAM otvara nova polja teorijskog istraživanja i praktičnog delovanja menadžmenta i javnih praktičnih politika u oblasti turizma, kulture i ekologije. Budući da su kultura i umetnost po svojoj prirodi neprofitno orijentisani i usmereni znatno više na estetske vrednosti i podizanje kvaliteta života građana nego na sticanje profita, teorija odrasta koju autorka primenjuje na “zelenije kulturne, ekonomske, ekološke, energetske i dr. javne praktične politike” ima univerzalni karakter jer, kako ističe: “potrebne su brze teorijske, narativne i suštinske strukturne promene na planeti, čiji su limiti, resursi i kapaciteti potrošeni u profitno orijentisanim idejama“.

Bavi se interdisciplinarnim istraživanjima, kritički spajajući veliki broj oblasti, ekonomsku teoriju sa studijama kulture, političkom ekologijom i odrastom. Želja joj je da doprinosi naučno, predavački i praktično kroz studije odrasta u zemlji i inostranstvu, kroz kreiranje formalnih i neformalnih novih naučnih saznanja, silabusa i konkretnih lansiranja drugačijih sistemskih praksi – prema pravednijem životu na Planeti.

UMESTO UVODA
IZAZOVI SAVREMENIH RAZVOJNIH PARADIGMI
Razvoj i rast – mantre semantičke praznine sa pozitivnim konotacijama
Javni dug kao nekritičko sredstvo odgovora na krize
ODRAST KAO OKVIR ZA KRITIČKA RAZVOJNA PROMIŠLJANJA
OD MASOVNOG TURIZMA I KONKURENTNOSTI DO ALTERNATIVA I KOOPERATIVNOSTI
Turistička konkurentnost
Šta se desilo sa globalnim turističkim tržištem u vremenu pandemije KOVID 19?
Turističko-tržišne tranzicije od masovnog turizma prema održivim alternativnim oblicima turizma
Evolucija prema ekokulturnom – odrast turizmu
/ Ekoturizam
/ Kulturni turizam
/ Ekokulturni turizam
/ Odrast turizam
SPECIFIČNOSTI ODRAST (ALTERNATIVNIH) TURISTIČKIH TRŽIŠTA
NAT (New Age Tourism) odrast turistička tražnja
Odrast kao NAT ponuda i novi proizvodi
Hibridne rute kao novi proizvod NAT (funkcije i planiranje) u funkciji ekokulturnog turizma
EVOLUCIJA KAPITALA
Dometi kulture kao okvir za razumevanje kulturnog kapitala
Ekonomika kulture kao okvir za razumevanje društvenog, kulturnog i kreativnog kapitala i dobara
Od kulturnog kapitala i dobara do kreativnog kapitala
Zakonski okvir za kulturna dobra i kulturno nasleđe u Srbiji
Ekološka ekonomija kao okvir za razumevanje prirodnog kapitala
Zakonski okviri u Srbiji za prirodna dobra
/ Pejzaži – integrativni koncept za promišljanje o objedinjenom pristupu upravljanja prirodnim i kulturnim kapitalom
VREDNOVANJE KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA
Smernice međunarodnih tela u vrednovanju prirodnog nasleđa
Novi programi Međunarodne unije za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN)
Zajednička međunarodna klasifikacija ekosistemskih usluga (CICES) prema integrativnom vrednovanju i upravljanju prirodnim i kulturnim kapitalom
TEORIJA KOMONSA KAO OKVIR ZA ODRAST TURISTIČKU POLITIKU I PRAKSU
Od tradicionalnih do novih komonsa
/ Zajednička kulturna dobra – kulturni komonsi
/ Zajednička komšijska dobra – komšijski komonsi
/ Infrastrukturni komonsi
/ Komonsi znanja
/ Zdravstveni komonsi
/ Tržišta komonsa
/ Globalni komonsi
INSPIRACIJE ZA MODELOVANJE NOVIH SISTEMSKIH REŠENJA
Međunarodni politički okvir za promišljanje o komonsima – Re-komons
Dekolonijalizacija javnog duga – građanska revizija kao alternativa
/ Ekonomska i odrast krofna
MODELOVANJE SISTEMSKOG REŠENJAZAINTEGRATIVNI MENADŽMENT ODRAST TURIZMA I NASLEĐA
Šta treba da uključi originalni integrativni model upravljanja odrast turizmom i nasleđem?
Šta sve podrazumeva upravljanje posetama i rizicima?
ZAKLJUČNE NAPOMENE
PRILOZI
Primeri dobrih praksi ekoturizma
Praktični primeri pozitivnih uticaja odgovornog turizma na održivi razvoj i konzervaciju nasleđa
Doprinos privatnog sektora održivosti
Primeri dobrih praksi participativnog upravljanja povezanih sa nasleđem

Edicija: Universitas
Dizajn korica: Ana Marinović

Obim: 224str.
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-86-6126-009-4

Oblasti

rsd

Pretraga