Interpretacije mapiranja ženskog tela

Knjiga se bavi istraživanjem mesta ženskog kroz jezik, kulturu i umetnost, odnosno pitanjima pozicioniranosti ženskog subjektiviteta u mestu intersekcije telesnosti i tekstualnosti. Kroz knjigu su prikazani dijalozi različitih pristupa feminizama i studija roda ovom problemu, kao i pitanje (krize/konstantne reartikulacije) subjektiviteta kao takvog. Posebna pažnja je posvećena ženskom pismu u umetnosti i pitanjima (ne)mogućnosti izvođenja drugačijeg, mekog, različnog pisma kroz jezik i umetnost koji bi poslužio ne nužno kao osnova za klasičnu revoluciju i otpor (onome što je teoretizovano kao oštrica patrijarhata, falogocentričnom, Falusu kao Označitelju), već kao osnov za dijalog i kreiranje prostora za svaki subjektivitet u formaciji/procesu ponaosob. Kao platforme teksta odabrani su poststrukturalizmi, studije roda, feminizmi, postfeminizmi, teorija umetnosti i teorijska psihoanaliza, a diskutovane su i studije slučaja iz oblasti umetnosti i kulture.

Etnomuzikološkinja, teoretičarka studija kulture, umetnosti i medija. Interesovanja za studije roda i, posebno, za specifičnu pozicioniranost ženskog tela i subjektiviteta u području jezičko-reprezentacijskih prostora proširuje u domenima teorije umetnosti, poststrukturalističkih studija, feminizama, postfeminizama i teorijske psihoanalize.

I Uvod: Mapiranje ženskog subjektiviteta u vakuumu paradoksa parasubjektnosti / 7
1.1. Uvodne odrednice: područje ženskog kao mesto kontinuiranog istraživanja / 7
1.2. Psihoanaliza i teorijska psihoanaliza kao domeni odakle: pitati se o konceptu rodnosti i orodnjenih poredaka moći sa mesta razlike / 11
1.3. Suodnošenja feminističkih, postfeminističkih, psihoanalitičkih i teorijsko-psihoanalitičkih pozicija / 14
1.4. Feminizmi razlike: nedovršena mapa pitanja / 24

II Govoreći subjekt: jezik kao uslov i cena bivanja subjektom / 33
2.1. Rađanje govorećeg subjekta: Imaginarno, Simboličko, Realno / 33
2.2. Subjekt u čvoru želje Drugog: biti subjekt (podređen!) Označitelju / 40
2.3. Igrati igru Jezika: subjekt kao simptom igre označiteljskog lanca / 43
2.4. Asimetrično zakrivljeno ogledalo falogocentrizma: upis Označitelja i ekonomija tela orodnjenog subjekta / 46
2.5. Relaciona dinamika maskulinih i femininih pozicija unutar falogocentrične strukture: identiteti kao izvođenje razlike / 58

III Specifičnosti razvoja i pozicioniranosti ženskog subjektiviteta u asimetriji ose falogocentričnog / 65
3.1. Nema seksualne relacije i paradoksalnost falogocentričnog / 65
3.2. Žena kao neizgovoriva/neopipljiva tačka tekstualnih koordinata: (ne)mesto žene kao jezička enigma / 68
3.3. Biti Falus: biti maskarada / 77
3.4. Paradoksalnost pozicije žene unutar falogocentričnog: žena govori otporom / 83
3.5. Žena u prostorima jezičkog i vanjezičkog: relacija žene sa Drugim, Simboličkim, semiotičkim; druga narativnost, drugi prostor, drugo vreme / 87
3.6. Zazor ženskosti: majka i Meduza / 101
3.7. Pobunjenica bez revolucije: ženskost je subverzija / 126

IV Histerija i jouissance: eksces kao intervencija ženskog tela u prostor jezika / 131
4.1. Histerija: (žensko) telo u revoluciji; sudar tela i teksta / 131
4.2. Jouissance: užitak prestupa / 139

V Žensko pismo: prepleti (ženskog) tela i teksta. Strategije subverzivnog rada sa jezikom / 151
5.1. Sistem jezika i korporealnost govorećeg tela / 151
5.2. Tvrdo pismo i meko pismo: upisivanje (ženskog) tela u tekst / 160
5.3. Upisivati se u umetnost: potencijal ženskog pisma u umetničkom polju i praksi / 175
5.4. Dalje strategije pisanja: kontinuirano istraživanje kao resignifikacijski otpor označitelju / 186

Bibliografija / 195

Summary / 213

Biografski podaci o autorki / 215

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 216 strana
Format: 16,5 x 23,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-39-7

Oblasti

660 rsd528 rsd20%

Rasprodato

Primite obaveštenje kada proizvod postane dostupan

Pretraga