Reprezentacije transrodnih identiteta

Preispitivanjem i reinterpretacijom binarnih polno/rodnih kategorija u okviru određenog kulturalnog konteksta mogu se dovesti u pitanje diskurzivno postavljene i utvrđene granice koje se tiču pomenutih kategorija, a koje definišu subjekt i obavezuju ga na uklapanje u zamišljene i zadate modele polnosti i rodnosti. Subjekt internalizacijom normativa usvaja društvene konstrukte kao „prirodnu“ datost čime omogućava opstanak konstruktima kao jedinim validnim opcijama. Sa druge strane, pojava transrodnosti odnosno paleta Drugih/drugačijih rodnih i polnih identiteta ukazuju na krhkost granica i nude mogućnost njihovog reinterpretiranja i ponovnog promišljanja. Knjiga Reprezentacije transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima ukazuje na transrodno telo kao mesto potencijala transgresije binarno struktuirane rodnosti i polnosti, kao i na mehanizme institucionalnog nametanja binarnog normativa kao jedinog ispravnog/normalnog/zdravog. Reprezentacija transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima čiji su primeri analizirani i interpretirani u ovoj knjizi, a koja ima za cilj prikazivanje ovih identiteta kao ravnopravnih subjekata, jedan je od oblika intervencije koji unutar dominantnog heteropatrijarhalnog diskursa ovim identitetima omogućava subverzivno delovanje, dekonstrukciju i preispitivanje zadatih standarda i normi.

Bavi se studijama roda u domenu transrodnih i kvir studija, teoretizujući i analizirajući diskurs drugačijih, nestandardizovanih rodnosti putem anal­ize reprezentacija transrodnih i drugih rodnih tela u okvirima vizuelne umetnosti i popularne kulture. Studiju Reprezentacije transrodnih identiteta objaljuje u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije 2015. godine.

Uvod / 7

Pojam subjekatskog u odnosu na polno, rodno i Drugost / 9

Rod kao kulturalni konstrukt / 15

Konstrukt i normiranje polnosti / 21

Seksualnost / 25

Transrodnost kao mesto prestupa / 31

Transrodnost u polju zazora / 45

Pojam reprezentacije i vizuelna reprezentacija rodno drugačijih tela / 51

Studije slučaja / 57

Fotografije – autoportreti Lorena Kamerona / 57

Matriks, Dženi Savil / 62

Zaključak / 65

Bibliografija / 67

Prilog / 75

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 80 strana
Format: 14,5 x 20,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-43-4

Oblasti

440 rsd352 rsd20%

Pretraga