The best of: Umetnička muzika u PGP-u

Istraživanje o izdanjima umetničke muzike objavljenim u PGP-u polazi od pretpostavke da izdavaštvo predstavlja složeni mehanizam delovanja različitih činilaca poput paradigme umetničke muzike, drušveno-političkog uređenja, važećih kulturalnih modela i institucionalne strukture diskografske kuće koja sprovodi odluke o formiranju svojevrsnog zvučnog ‘muzeja’ reprezentativnih artefakata muzičke produkcije. Naslov knjige se nametnuo kao slikovita formulacija za više problema razmatranih tokom istraživanja. Iako prevashodno vezana za popularnu muziku, formulacija the best of može se sresti i kada je umetnička muzika u pitanju, pri čemu ukazuje na mnogobrojne strategije popularizacije sprovođene sa namerom da se umetnička muzika učini atraktivnijom za potencijalne kupce ploča. Formulacija the best of takođe služi kao metafora za druge probleme. Razmatrano je formiranje kanona zapadno-evropske umetničke muzike, ali i lokalne tradicije, koje predstavlja odabir reprezentativnih dela. Ona su u određenom trenutku postavljena kao ‘najbolja od’ ukupne produkcije umetničke muzike. U kontekstu koncepta demokratizacije kulture i socijalističkoj kulturi svojstvenog ‘prosvetiteljskog’ napora da se publika ‘edukuje’, umetnička muzika, ali i ‘visoka’ umetnost uopšte, nude se kao ‘ono najbolje’ što društvo, kada je kultura u pitanju, može da pruži. U ovoj knjizi razmatraju se naznačeni problemi i nudi se pregled izdanja umetničke muzike u PGP-u u doba SFRJ.

Marija Maglov je muzikološkinja koja se u svom radu bavi interdisciplinarnim muzikološkim istraživanjima muzike i medija, muzičkih praksi 20. i 21. veka, muzičke industrije i medijskih institucija.

UVOD / 7

PGP: NASTANAK INSTITUCIJE U OKVIRU RADIO BEOGRADA / 15

KULTURNA POLITIKA U JUGOSLAVIJI I ULOGA MUZIKE / 21

OD IMAGINARNOG MUZEJA DO SNIMKA KAO MUZIČKOG ARTEFAKTA / 39
Institucija građanskog koncerta / 42
Paradigma zapadno-evropske umetničke muzike / 46
Betoven i oko Betovena / 50
Problematika kanona / 54
Svet umetnosti i institucije umetnosti / 56
Od institucije koncerta
do diskografskih institucija i muzičke industrije / 58

PREGLED IZDANJA UMETNIČKE MUZIKE U PGP-u / 67
Licencna izdanja / 69
Opera „pod sjajem zvezda“ – licencna i domaća izdanja / 80
Domaća produkcija: izdanja istaknutih solista i ansambala / 85
Stara muzika / 92
Međuinstitucionalne saradnje / 94
Domaće stvaralaštvo i institucionalno formiranje kanona / 97

UMESTO ZAKLJUČKA: PGP U DOBA TRANZICIJE / 101

PRILOG / 107
BIBLIOGRAFIJA / 127

Edicija: Nova humanistka
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović, Nataša Teofilović

Obim: 134 strane
Format: 14,5 x 20,5 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-68-7

Oblasti

550 rsd440 rsd20%

Pretraga